Co
 • Aquaparki i Baseny
 • Dla dzieci
 • Góry
 • Kino
 • Kolejki
 • Kultura i sztuka
 • Motoryzacja
 • Natura
 • Ogrody
 • Parki rozrywki
 • Plaże i kąpieliska
 • Przygoda
 • Rozrywka
 • Sporty
 • Trasy i Szlaki
 • Wodne
 • Zabytki
 • Zimowe
Gdzie
image

Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

Portal internetowy dostępny pod adresem https://gdzienawycieczke.pl udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Administratora:
a) adres e-mail: bok@gdzienawycieczke.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

§1. Definicje

1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://gdzienawycieczke.pl.
2. Administrator – Wojciech Górzewski zamieszkały pod adresem ul. Podleśna 28a lok. 1, 05-230 Kobyłka.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług dostępnych na Portalu.
4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
5. Usługodawca – użytkownik publikujący Ofertę na Portalu.
6. Usługobiorca – użytkownik korzystający z Oferty Usługodawcy zamieszczonej na Portalu.
7. Oferta – przygotowane przez Usługodawcę ogłoszenie stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy, a także stanowiące prezentację oferty Usługodawcy lub dotyczące wydarzenia organizowanego przez Usługodawcę lub podmiot z nim powiązany.
8. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego Ofertach.
9. Formularz oferty – formularz dostępny na Portalu umożliwiający publikację Oferty.
10. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na Portalu z wykorzystaniem formularza rejestracji.
11. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o usługach i promocjach Administratora.

§2. Postanowienia ogólne

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.
8. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu oraz możliwość nawiązana kontaktu z Usługodawcą publikującym Ofertę.
2. Administrator świadczy usługę bezpłatną typu „newsletter”. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się przez Użytkownika do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Portalu. Użytkownik w każdym czasie może zaprzestać korzystanie z usługi „Newsletter” poprzez wypisanie się z listy subskrypcyjnej.
3. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi wymagające rejestracji, w szczególności:
a) umożliwia dostęp do Konta użytkownika,
b) umożliwia zamieszczanie Ofert.
4. Usługi świadczone są nieodpłatnie lub odpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz informacjami o Usłudze udostępnionymi na Portalu. Usługi dostępne na Portalu mogą być świadczone na podstawie odrębnie zawartych umów.
5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
6. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Rejestracja na Portalu

1. Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Dopuszcza się warunkowo korzystanie z Portalu przez osoby po ukończeniu szesnastego roku życia, w przypadku gdy posiadają one ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a wola zawarcia umowy przez takiego Użytkownika jest znana opiekunowi prawnemu Użytkownika i zostanie przez niego potwierdzona, w szczególności na żądanie Administratora.
3. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie dedykowanego formularza rejestracji dostępnego na Portalu. Użytkownik przeprowadzając rejestrację zobowiązany jest do podania wyłącznie danych autentycznych, a tym samym ponosi odpowiedzialność za wskazanie danych nieprawdziwych.
4. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
5. Po dokonaniu rejestracji, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.
6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
7. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
8. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożliwiających logowanie na Portalu.
10. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika. Blokada lub uśnięcie Konta użytkownika poprzedzone jest wezwaniem Użytkownika do zaprzestania naruszeń i wskazaniem konsekwencji braku zastosowania się do wezwania.

§5. Konto użytkownika

1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Portalu tworzone jest Konto użytkownika.
2. Na Koncie użytkownika widoczne są, w szczególności dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika, ulubione atrakcje i dodane przez niego opinie oraz informacje o jego Ofertach.
3. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do edycji i poprawiania swoich danych osobowych.
4. W ramach korzystania z Portalu Użytkownik może umieszczać treści, zależnie od rodzaju Usługi, z której korzysta (treści słowne, graficzne itp.). Treści zamieszczane na Portalu muszą zawsze odpowiadać celowi Usługi, w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.
5. Użytkownik nie może zamieszczać treści:
a) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,
b) obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
c) pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
d) znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
e) propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
f) naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
g) mających charakter bezprawny,
h) posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
i) zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
6. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
7. Użytkownik z chwilą zamieszczenia na Portalu treści stanowiącej Ofertę udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści w zakresie udostępniania treści w ramach Portalu poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.
8. Użytkownik udziela licencji, o której mowa w ust. 7 wyłącznie w ramach usług świadczonych na Portalu oraz w celu świadczenia ich przez Administratora. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Administratora zmian w treściach objętych licencją w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług dostępnych na Portalu.
9. Licencja, o której mowa w ust. 7 udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści.
10. Licencja, o której mowa w ust. 7 wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika treści z zasobów Portalu.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Portalu, co może skutkować odmową publikacji treści na Portalu w przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

§6 . Zasady zamieszczania Ofert

1. W celu zamieszczenia Oferty Usługodawca wypełnia Formularz oferty dostępny po zalogowaniu się na Koncie użytkownika.
2. Wypełniając Formularz oferty Usługodawca jest zobowiązany do wskazania co najmniej informacji obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*).
3. Usługodawca zobowiązany jest do umieszczenia w treści Oferty rzetelnego, dokładnego i wyczerpującego opisu świadczonej usługi, dostępnej atrakcji lub organizowanego wydarzenia. Oferta powinna zawierać co najmniej jedno zdjęcie główne.
4. Oferta nie może zawierać informacji wprowadzających Usługobiorcę w błąd co do cech, kosztu, charakteru lub przebiegu usługi, atrakcji lub wydarzenia. Oferta nie może zawierać zdjęć niezwiązanych z treścią Oferty. Zabrania się zamieszczania zdjęć stanowiących reklamę lub mających formę oferty marketingowej.
5. Oferta zawierająca opis atrakcji nie może zawierać linków, zdjęć oraz danych kontaktowych. Usługodawca może zamieszczać odnośniki (linki) do stron zewnętrznych jedynie poprzez uzupełnienie odpowiednich pól w dedykowanym Formularzu oferty lub z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w planach Standard oraz Premium.
6. Administrator informuje, iż na Portalu funkcjonuje narzędzie do automatycznej, masowej zmiany rozdzielczości plików graficznych, które dodawane są podczas zamieszczania Oferty przez Usługodawcę. Powyższe ma na celu optymalizację działania strony dla Oferty wystawionej przez Usługodawcę. Maksymalna dopuszczalna rozdzielczość plików graficznych wynosi 1280x720p.
Ponadto objętość dla całkowitej liczby dodanych przez Usługodawcę plików graficznych nie może przekroczyć 20MB.
7. Usługodawca zobowiązany jest do wskazania w treści Oferty informacji o wszelkich opłatach mogących obciążać Usługobiorcę w przypadku zawarcia umowy.
8. Usługodawca, w przypadku Ofert zawierających informację o cenie usługi, zobowiązany jest do wskazania ceny w kwocie brutto.
9. Usługodawca posiada możliwość edycji treści Oferty w celu dokonania ewentualnych korekt językowych lub stylistycznych. Edycja Oferty nie może skutkować zmianą przedmiotu, warunków lub kategorii Oferty.
10. Publikacja Oferty może odbyć się w planie bezpłatnym z ograniczonymi funkcjonalnościami lub w ramach odpłatnego planów Standard i Premium.
11. Szczegółowy opis planów wraz z cennikiem dostępny jest na Portalu pod adresem https://gdzienawycieczke.pl/pricing-plan/
12. Oferta publikowana jest przez okres 365 dni niezależnie od wybranego planu. Okres publikacji liczony jest od momentu dodania Oferty przez Usługodawcę. Usługodawca może zakończyć publikację Oferty w terminie wcześniejszym.
13. Usługodawca posiada możliwość zmiany planu dla opublikowanej oferty. Zmiana planu na wyższy wymaga dokonania przez Usługodawcę pełnej płatności za nowy plan zgodnie z aktualnym cennikiem. Zmiana planu na niższy nie skutkuje obowiązkiem płatności za nowy plan oraz zwrotem na rzecz Usługodawcy różnicy w cenach pakietów.
14. Usługodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Oferty, a także za jej zgodność z prawem i autentyczność.
15. Dodana przez Usługodawcę Oferta podlega weryfikacji przed publikacją na Portalu. Weryfikacja Oferty przeprowadzana jest w terminie do 72 godzin. W przypadku niezgodności Oferty z postanowieniami Regulaminu, Administrator informuje Usługodawcę drogą elektroniczną o konieczności edycji Oferty. Edycja Oferty po jej publikacji skutkuje ponowną weryfikacją na tożsamych zasadach jak określone w zdaniach poprzednich. Okres publikacji Oferty nie zostaje wydłużony o czas weryfikacji Oferty, w tym ponownej weryfikacji po dokonaniu edycji Oferty.
16. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub zaprzestanie publikacji Oferty naruszającej postanowienia Regulaminu, niezgodnej z prawem, wprowadzającej w błąd lub naruszającej prawa osób trzecich. Oferta może zostać ponownie opublikowana po otrzymaniu od Usługodawcy potwierdzenia praw do Oferty lub uśnięcia naruszeń.
17. Administrator informuje, iż na Portalu udostępniona jest funkcja zgłoszenia przejęcia do Oferty. Do zgłoszenia przejęcia uprawniony jest wyłącznie Użytkownik będący faktycznym właścicielem obiektu, organizującym wydarzenie lub świadczącym usługę stanowiącą przedmiot Oferty. O zgłoszeniu przejęcia informowany jest niezwłocznie Usługodawca publikujący Ofertę w celu przedstawienia stanowiska. Pozytywna weryfikacja przejęcia skutkuje przeniesieniem Oferty na konto Użytkownika występującego z przejęciem. W celu weryfikacji przejęcia Administrator zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz prawo do obiektu, fakt organizacji wydarzenia lub świadczenia usługi.
18. Administrator zastrzega sobie prawo do nieprzenoszenia Oferty pomimo zgłoszonego przejęcia, gdy Oferta została zamieszczona bezpośrednio przez Administratora i dotyczy obiektów użyteczności publicznej.

§7. Reklama na Portalu

1. Usługodawca publikujący Ofertę może skorzystać z dodatkowej płatnej funkcjonalności w postaci reklamy Oferty na Portalu.
2. Reklama Oferty polega na jej promowaniu zgodnie z wyborem Usługodawcy (na stronie głównej Portalu, na pierwszej pozycji na liście wyszukiwania, w panelu bocznym na stronach pozostałych Ofert). Promowanie polega na wyświetlaniu Oferty:
a) na stronie głównej Portalu z oznaczeniem tekstowym „Polecane”,
b) na pierwszej pozycji na liście wyszukiwania z oznaczeniem tekstowym „Polecane”,
c) w panelu bocznym na stronach pozostałych Ofert z oznaczeniem tekstowym „Polecane”.
3. Administrator umożliwia płatność za reklamę w dwóch wariantach:
a) Pay Per Day – opłata zgodnie z cennikiem Administratora za określoną przez Usługodawcę liczbę dni promowania Oferty;
b) Pay Per Click – opłata za każde kliknięcie przez Użytkownika w Ofertę Usługodawcy zgodnie z cennikiem Administratora do momentu wyczerpania budżetu Usługodawcy przeznaczonego na promowanie Oferty.
4. Oferty promowane, które wyświetlane są w wynikach wyszukiwania prezentowane są wyłącznie przy wyszukiwaniu przez Użytkownika Oferty o kategorii tożsamej jak przypisana do Oferty promowanej.
5. Administrator zastrzega, iż promowane Oferty wyświetlane są losowo na stronie Portalu z zasadą wyświetlania Ofert od najnowszych do najstarszych co nie gwarantuje Usługodawcy widoczności promowanej Oferty przy każdej wizycie Użytkownika na stronie oraz nie stanowi podstawy do ewentualnych roszczeń Usługodawcy wobec Administratora.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za efekt promowania Oferty, w tym za wzrost zainteresowania Ofertą przez Użytkowników.

§8. Korzystanie z Ofert

1. Usługobiorca zainteresowany Ofertą podejmuje w ramach Portalu czynności (akcje) dostępne w ramach Oferty, np. kontakt z Usługodawcą, dołączenie do wydarzenia.
2. Podjęcie określonych akcji może skutkować przekierowaniem Usługobiorcy na zewnętrzną stronę internetową Usługodawcy.
3. Administrator informuje, iż podejmowanie określonych akcji w ramach Oferty może skutkować przekazaniem danych osobowych Usługobiorcy do Usługodawcy publikującego Ofertę.
4. Administrator oświadcza, iż nie jest stroną ewentualnej umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą oraz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z umowy.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Oferty ani też za jej zgodność z prawem lub autentyczność.
6. Administrator informuje, iż wszelkie reklamacje dotyczące Oferty oraz kwestie związane z anulowaniem lub odstąpieniem od umowy zawartej w związku z Ofertą Usługobiorca zgłasza bezpośrednio do Usługodawcy.

§9. System oceny Ofert

1. Administrator udostępnia system ocen Ofert. Przez ocenę rozumie się określenie ogólnych wrażeń dotyczących korzystania z Oferty.
2. Oceny i komentarze Użytkownik jest zobowiązany wystawiać mając na względzie stan rzeczywisty dotyczący korzystania z Oferty. Niedopuszczalne jest wystawianie ocen i komentarzy wyłącznie w celu naruszenia dobrego imienia Usługodawcy.
3. Zabronione jest umieszczanie w komentarzu do oceny danych osobowych lub danych kontaktowych Usługodawcy.
4. Oceny i komentarze są publikowane na Portalu w sposób jawny dla każdego Użytkownika.
5. Dokonujący oceny ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania ocen i komentarzy, które zostały wystawione z naruszeniem postanowień Regulaminu, a także naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.

§10. Metody płatności

1. Administrator za świadczone Usługi przyjmuje płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Pay-Pal oraz PayU.
2. Za moment dokonania płatności przyjmuje się jej poprawną autoryzację przez operatora systemu płatności.
3. Usługi płatne (plan Standard i Premium dla Oferty lub opcje dodatkowe dotyczące promowania Oferty) realizowane są niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika.
4. Usługodawca dokumentuje sprzedaż fakturą VAT. Faktury udostępnione są Użytkownikowi na jego Koncie użytkownika. Użytkownik w każdym czasie może pobrać fakturę VAT po zalogowaniu się na Portalu. Faktura wystawiana jest na dane Użytkownika wprowadzone na jego koncie w zakładce „Mój profil”. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych.
5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Usługobiorcę kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy.

§11. Odpowiedzialność

1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu, w tym za treść Ofert.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

§12. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym, którą jest utrzymywanie Konta użytkownika w ramach Portalu.
2. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.
3. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 30 dni kalendarzowych. W przypadku gdy wypowiadającym umowę jest Usługodawca, rozwiązanie umowy nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia publikacji ostatniej z jego Ofert.
4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika i upłynięciu terminów, o których mowa w ust. 3, Administrator usuwa Konto użytkownika z Portalu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 30 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 12 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Portalu przez okres 12 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu.
7. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Administratora w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Administratora.
8. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Administratora w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
9. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta (np. opublikował Ofertę w planie płatnym lub aktywował promowanie Oferty), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§13. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub od dnia uzupełnienia przez Użytkownika danych na wezwanie Administratora. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Użytkownikowi drogą elektronicznie na adres poczty e-mail wskazany na Koncie użytkownika lub pisemnie na adres do korespondencji.

§14. Własność intelektualna

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Administratora (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkownika lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron internetowych Administratora jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora.
3. Korzystanie ze stron internetowych Administratora, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§15. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeku cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu.
5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 r.

Zapoznaj się z Polityką prywatności portalu.